Πολιτική Ποιότητας
Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Στο Γέννημα IVF η ποιότητα αποτελεί δέσμευση και προτεραιότητά μας σε κάθε διαδικασία που ακολουθούμε. Είναι η πρώτη Μονάδα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε σύμφωνα με δύο αυστηρά πρότυπα ποιότητας:

α. με την πιο απαιτητική έκδοση 9001:2015 του ISO

β. με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15224:2016 (ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2017), που είναι ειδικά σχεδιασμένο για τον τομέα της υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση κινδύνων και στην ασφάλεια του ασθενούς. Ως αδειοδοτημένη Μονάδα από την Ελληνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ), κάθε χρόνο αποστέλλονται ανωνυμοποιημένα τα στατιστικά στοιχεία και αποτελέσματα των θεραπειών με τη μορφή και τα κριτήρια που έχουν τεθεί από την European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE).

Η διοίκηση και το προσωπικό στο Γέννημα IVF δεσμευόμαστε να:

 • εξασφαλίζουμε τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των ασθενών κατά την παροχή των υπηρεσιών
 • ακολουθούμε την ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, καθώς και τους κανόνες τις ιατρικής δεοντολογίας
 • διασφαλίζουμε το απόρρητο και την εχεμύθεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
 • αντιμετωπίζουμε κάθε ζευγάρι ξεχωριστά με έμφαση στην προσωπική επαφή, την εξατομικευμένη προσέγγιση και την απρόσκοπτη επικοινωνία
 • σεβόμαστε τις ιδιαιτερότητες κάθε ατόμου (κοινωνικές, πολιτισμικές, θρησκευτικές κ.α.)
 • ανταποκρινόμαστε στην εμπιστοσύνη και τις απαιτήσεις των εξεταζομένων, των συγγενών τους και των ασφαλιστικών φορέων
 • παρακολουθούμε τις κλινικές διεργασίες της Μονάδας καθώς και των κλινικών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από αυτές
 • βελτιώνουμε τις εσωτερικές διαδικασίες μας με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών
 • παρακολουθούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις
 • εκσυγχρονίζουμε και συντηρούμε σύμφωνα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές τον εξοπλισμό του εργαστηρίου
 • φροντίζουμε για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού
 • επιδιώκουμε τα κατά το δυνατόν υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στις θεραπείες μας
 • παρακολουθούμε τις βασικές διεργασίες μέσα από ένα πλαίσιο δεικτών και φροντίζουμε για τη συνεχή επισκόπηση και επικαιροποίησή τους
 • βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, με προτεραιότητα στην ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των ασθενών, σύμφωνα με τα 11 χαρακτηριστικά και απαιτήσεις ποιότητας όπως περιγράφονται στο πρότυπο ΕΝ 15224:2016 (ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2017):
 1. Κατάλληλη & σωστή θεραπεία (appropriate- correct care)
 2. Διαθεσιμότητα (availability)
 3. Συνέχεια φροντίδας (continuity of care)
 4. Αποτελεσματικότητα (effectiveness)
 5. Αποδοτικότητα/σχέση κόστους – αποτελέσματος (efficiency)
 6. Ισότητα μεταξύ των ασθενών (equity)
 7. Τεκμηριωμένη φροντίδα, βασισμένη σε πρωτόκολλα (evidence & knowledge based)
 8. Φροντίδα εστιασμένη στις ανάγκες των ασθενών (φυσική, ψυχολογική, κοινωνική) (patient centered care including physical, psychological and social integrity)
 9. Συμμετοχή των ασθενών (patient involvement)
 10. Ασφάλεια ασθενών (patient safety )
 11. Παροχή φροντίδας στον κατάλληλο χρόνο/ με την κατάλληλη σειρά, Προσβασιμότητα ασθενών (timeliness/ accessibility)

Το Σύστημα Ποιότητας εφαρμόζεται σε όλα τα τμήματα της Μονάδας και αποτελεί ένα καθημερινό εργαλείο συνεχούς βελτίωσης. Η πολιτική ποιότητας επικαιροποιείται σύμφωνα με τις νέες εκδόσεις των προτύπων, γνωστοποιείται και είναι διαθέσιμη στο προσωπικό και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

espa banner
GR

Δωρεάν 2η Γνώμη

Eπιτυχία Εξωσωματικής

Πολιτική Ποιότητας
Πολιτική Ποιότητας

+30 210 68 16 100